Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Toftebuen.

Torsdag d. 28. april kl. 19.00-22.00

Generalforsamlingen afholdes i Vindinge Hallen.

Vi opfordrer til, at man møder op senest kl. 18.50, så vi kan nå at registrere alle inden vi starter.

Afstemning vil ske via håndsoprækning under generalforsamlingen.

I tilfælde af, at du ikke kan deltage, men ønsker at stemme, skal du give en fuldmagt til en stemmeberettiget deltager på generalforsamlingen. En deltager må max have to fuldmagter med.

Husstanden kan ved hvert forslag stemme én gang. Bemærk, du alene kan stemme, hvis du pr 28. april 2022 ejer et hus i Toftebuen. Du har ikke mulighed for at stemme, som lejer eller som kommende ejer.

Der vil ikke være powerpoint eller lign. på generalforsamlingen, hvorfor vi anbefaler at I medbringer indkaldelsen, hvis I vil kunne læse med undervejs.

Da der desværre ikke er stole i hallen, anbefaler vi, at man selv medbringer en klapstol/taburet/havestol eller lign.

Grundejerforeningen serverer en sodavand eller vand.

Vi glæder os til at se jer alle.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v Lærke
 3. Aflæggelse af regnskab for 2021 v Ninna
 4. Vedtagelse af budget for 2022 v Ninna
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
  • Mini trælygtepæle
  • Husorden
  • Hjertestarter
  • Vedtægtsændringer
  • Carporte
 6. Valg af formand
  • Lærke genopstiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  • Ole og Jan genopstiller
  • Line, Bjarne og Torben stopper
  • Nikolaj er trådt ud da han er fraflyttet grundejerforeningen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt. (under “eventuelt” kan der ikke sættes forslag under afstemning.)
  • Status på vejbump projektet

Dokumenter

Find nedenfor de dokumenter der er udleveret og som gennemgås på Generalforsamlingen:

 1. Indkaldelse til Generalforsamling 2022
 2. Forslag til Generalforsamlingen, April 2022
 3. Regnskab 2021 og Budget 2022, GF Toftebuen
 4. Fuldmagt

Kære alle,

Vi releaser hermed første version af hjemmesiden i en version 1.0.1. Der vil løbende blive justeret til indlæg, nyheder samt layout, men hjemmesiden burde være god nok til at kunne tages i brug som officiel informationskanal

Vh. Bestyrelsen

 

Tjek af rottespærre

Firmaet vi har lavet aftale om at gennemgå vores rottespærre er nu gået i gang med arbejdet.
Vi vil hver især modtage en besked i vores postkasse når vores rottespærre er tjekket. Arbejdet pågår løbende.

Der er ikke en præcis tidsplan for de enkelte hus, så vi ved ikke hvornår de kommer forbi præcist.

Vh Bestyrelsen

Opdatering 26. april 2022

Datoen er nu ændret til den 1. maj 2022, og som annonceret nedenfor, så starter vi klokken 10. Vi er klar over at alle heller ikke kan denne dag, men det vil nok gælde alle de dage vi valgte. Ole fra nr. 152 vil være organisator på dagen.

Opdatering 5. april 2022

Der er flere der har gjort bestyrelsen opmærksomme på at den valgte dag, falder sammen med gymnastikopvisning i Vindinge. Derfor har vi besluttet at udskyde Grøn Dag. Vi vender snarest tilbage med en ny dato.


Den 1. maj 2022 vil bestyrelsen gerne invitere alle beboere til at deltage i det vi har døbt Grøn Dag. Det er en formiddag hvor vi sammen får gået vores fællesarealer igennem og får ryddet op, repareret eventuelle ting der trænger og har lidt hyggeligt samvær med hinanden.

Vi har lavet en foreløbig liste over ting der kan tages fat i:

 • Samles affald over det hele
 • Tjekke alle lamper, står de fast/skævt
 • Tjek at alle grusstier ser pæne ud og ikke har ukrudt eller lign
 • Fjerne eventuel bjørneklo eller andet stort ukrudt på vold
 • Alle træer og beplantning tjekkes om noget er gået ud
 • Større grene på volden skal fjernes
 • Flere pæle ved træer skal tjekkes og evt udskiftes
 • Fjerne store sten på legepladserne
 • Feje ved alle gæsteparkeringspladser
 • Lave et forsøg med en gæsteparkeringsplads hvor skærverne fjernes og se om det gør dem lettere at vedligeholde
 • Plantning af påskelilje løg – der vil blive opsat en kasse hvor man kan donere sine påskeliljeløg.
 • Feje vejen ind fra Tingvej, og fjerne grene fra stormene

Praktiske oplysninger:

Vi mødes kl 10:00, søndag den 1. maj 2022, ved den lille legeplads og fordeler opgaverne mellem de fremmødte. Ole fra nr. 152 vil være organisator på dagen. Medbring gerne en kost, rive eller andet relevant redskab, og skulle der være en eller to der har adgang til en trailer, hvor vi kan lægge affald og få det kørt på genbrugspladsen, vil det være dejligt.

Vi arbejder i ca. et par timer og slutter dagen af med en sodavand eller en øl – skulle der være nogen der vil bage en kage er vi sikker på det vil blive vel modtaget.

De bedste hilsner,

Bestyrelsen GF Toftebuen

Første udkast til Foranalysen for Helhedsplanen for Vindinge er kommet fra Roskilde Kommune.

Vindinge har vokseværk. Derfor har Plan- og Teknikudvalget besluttet at arbejde videre med en ny helhedsplan for hele Vindinge.

Helhedsplanen er bygget op om 5 emner:

1. Landskab

2. Bosætning

3. Trafik og mobilitet

4. Kultur og fællesskaber

5. Klima og energi

Boligudbygningen i Vindinge lægger bl.a. pres på byens daginstitutioner og trafikafvikling, ligesom byudviklingen i periferien af Vindinge skal tænkes sammen med udviklingen af bymidten i Vindinge. Derfor er der behov for at tænke i en helhedsplan for hele Vindinge.

Med inspiration fra bl.a. arbejdet i Svogerslev og Roskilde Sydby har udvalget besluttet en proces i Vindinge, der veksler mellem analyse af stedet, politiske drøftelser, borgerinddragelse og forvaltningens justeringer af helhedsplanen. 

Arbejdet foreslås struktureret i en overordnet tidsplan som følger:

Efterår 2021: Forvaltningen udarbejder foranalyse til helhedsplan.

Forår 2022: Politisk temadrøftelse og borgermøde på baggrund af foranalyse.

Sommer 2022: Forvaltningen udarbejder forslag til endelig helhedsplan til efterfølgende politisk behandling.

Efterår 2022: Offentlig høringsperiode for helhedsplan med borgermøde.

Primo 2023: Endelig politisk vedtagelse af helhedsplan.

Som grundejerforening taler vi som udgangspunkt igennem Vindinge Lokalråd i forhold til Helhedsplanen.

Man kan som almindelig borger give sin stemme til kende til de kommende borgermøder. Når vi ved mere om disse, ligger vi datoer på hjemmesiden.

Find her Link til Foranalyserne:

 1. Helhedsplan Foranalyse Efterår 2021
 2. Helhedsplan Foranalyse Marts 2022
 3. Vindinge Lokalråds input til foranalyse til helhedsplan for Vindinge, marts 2022

Bestyrelsen har været i kontakt med Fors for at høre om vi også skulle tilkendegive at vi var interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme, når dette kommer til Vindinge.

Fors svarer at da vi allerede er på fjernvarmenettet, så vil det sket automatisk når fjernvarmen er kommet herud. Så man behøver ikke at skrive til Fors.

I praksis, vil den nuværende varmecentral blive nedlagt, og alle husene vil så blive direkte tilkoblet fjernvarmen.

Læs mere om fjernvarme i Vindinge, på Fors hjemmeside

Næste ordinære generalforsamling vil finde sted den 28. april kl 19:00 i Vindinge Hallen. Reservér allerede datoen nu.
Har I punkter I ønsker drøftet på generalforsamlingen, så skal de, ifølge vedtægterne, være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2022.

Mere information følger når vi har den komplette agenda.

Bestyrelsen er nu blevet orienteret om, at arbejdsgruppen eksperimentere med løsninger på de gener beboerne oplever ved belysningen.

Vi opfordrer generelt de, af generalforsamlingen nedsatte arbejdsgrupper, til at holde Bestyrelsen opdateret med de aktiviteter de foretager sig, så vi er korrekt orienteret og der ikke opstår misforståelser.

Så er ibrugtagningstilladelsen for legepladserne kommet fra Roskilde Kommune. I kan læse den her.

Ved generalforsamlingen den 16. september 2021 blev der hængt et par plakater op, som beskrev, hvor der havde været oldtidsfund i Toftebuen. Nedenfor kan i se disse nærmere:

Kære alle,

Inden for de næste par dage, vil der blive omdelt en indkaldelse til generalforsamlingen. I kan med fordel allerede nu skrive datoen i kalenderen.

Torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00 i Vindinge Hallen.

Vi glæder os til at se alle.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Nyt om asfalt i Toftebuen

Kære naboer,

Så er der nyt vedrørende asfaltering af Toftebuen.

Flere af jer har observeret, at NCC allerede har påbegyndt arbejdet onsdag den 26. maj 2021. Det var en smule tidligere end oplyst, men det er vores opfattelse at det ikke har skabt problemer.

Så hvad sker der i uge 21?:

NCC har påbegyndt forberedelserne til selve asfalteringen. Det betyder, at de klargør den grove asfalt, som vi har kørt på i et par år, til det endelige slidlag. Dette arbejde vil ikke umiddelbart berøre os som beboere, da der ikke spærres stikveje af – ej heller stamvejen spærres af under dette arbejde.

I uge 22 påbegyndes selve asfaltarbejdet:

Såfremt vejret er med asfaltfolkene, påbegyndes det egentlige arbejde med asfaltering i uge 22. Der er allerede opsat skilte til nogle af stikvejene, hvor der skiltes med eksempelvis ”Parkering Forbudt – Mandag”. Det betyder, at man som beboer ikke kan forvente at køre til og fra sin ejendom den pågældende dag.

Så husk at få flyttet bilen eller motorcyklen ud af stikvejen, når der bliver skiltet på jeres vej, hvis du skal ud at køre.

NCC forventes at starte asfalteringen i den ende af Toftebuen med de højeste husnumre, og derfra bevæge sig hen mod udkørslen fra Toftebuen til Tingvej.

Asfalteringen af stamvejen forventes ikke at give mærkbare gener for os, da der asfalteres en vognbane ad gangen, og køretøjer kan passere arbejdet i den modsatte vognbane.

Til slut er der blot at sige: Tag hensyn til de gode folk fra NCC, så vi kan få en fin asfalt, der holder i mange år 😊

De bedste hilsner fra Grundejerforeningens bestyrelse

Nyt fra Grundejerforeningen

Afholdelse af Generalforsamling 2021:

På grund af de fortsatte restriktioner for forsamlinger grundet Corona, har grundejerforeningens bestyrelse besluttet at afholdelse af generalforsamling for 2021 udskydes til ultimo august 2021. På det tidspunkt skulle alle restriktioner for forsamlinger både indendørs og udendørs være ophævet, og vi har dermed en reel mulighed for at afholde generalforsamlingen.

Der vil blive udsendt en formel invitation til generalforsamlingen i god tid inden afholdelse.

Asfaltering:

Asfalteringen af de veje og stier, som endnu ikke er færdig-asfalteret – inklusive stamvejen – forventes påbegyndt i uge 22. Det kan ikke undgås at asfalteringen kommer til at påvirke adgangen til jeres boliger i perioder, og det er derfor vigtigt at i selv holder lidt øje med, hvor langt NCC er kommet med arbejdet.

Vi i bestyrelsen forsøger at være i tæt dialog med L&R og NCC, og hjælper alt hvad vi kan med at få information ud til jer, så generne bliver så små som muligt.

Etablering af legepladser:

Bestyrelsen har indgået aftale med leverandøren af de legepladser, som afstemningen faldt ud til fordel for. Leverandøren er nu gået i gang med at søge om byggetilladelse hos Roskilde Kommune.

Bestyrelsen er i dialog med såvel legepladsleverandøren som L&R ift. påbegyndelse af arbejdet. Da ansøgning om byggetilladelse samt sagsbehandling i Kommunen tager nogle uger, er det vores vurdering – på nuværende tidspunkt – at legepladserne bliver etableret umiddelbart efter sommerferien.

Overtagelsen af fællesarealer:

Lind & Risør nærmer sig en færdiggørelse af fællesarealerne i Toftebuen, hvilket betyder at vi som forening snart skal overtage ansvaret. Det glæder vi os til, og vi har forberedt os på det de seneste mange måneder.

Som tidsplanen ser ud nu, vil selve overdragelsen finde sted i begyndelsen af juli 2021.

Skulle i fortsat opleve udfordringer med fællesarealerne, som endnu ikke er blevet rettet – det kunne være løse kantsten, sumpede/oversvømmede arealer eller lignende, er i velkomne til at skrive til grundejerforeningens bestyrelse, så bringer vi det videre til L&R.